Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Widinghoff och Håkansson: ”KBT kan minska spelbe­roendets svårighetsgrad”

Läkartidningen publicerar i sitt senaste nummer en artikel där Carolina Widinghoff och Anders Håkansson ger en översikt av innebörden av diagnosen hasardspelsyndrom (även kallat spelberoende).

Man beskriver att det som tidigare klassats som impulskontrollstörning nu jämställs med substansbe­roende. En tydlig skillnad mellan hasard­spelsberoende och spelande i rekreationssyfte påtalas också.

Samband mellan spelberoende och psykisk sjuklighet tydliggörs. Det framkommer även att kriminalitet är vanligare hos spelberoende än i normalpopulationen. Spelproblem är överrepresenterat bland kriminella.

– Ur ett behandlingsperspektiv är spelberoende ett relativt nytt forskningsområde, och behovet av studier är stort, inte minst rörande förlopp och effekter på längre sikt, redogör Carolina Widinghoff och Anders Håkansson i sin artikel.

[irp]

”KBT kan minska spelbe­roendets svårighetsgrad”

Artikelförfattarna fortsätter:

– Det finns dock viss samlad evidens för att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska spelbe­roendets svårighetsgrad. KBT, ibland kombinerat med motiverande samtal, är den huvudsakliga, rekommenderade behandlingsformen.

Omkring 2 procent av Sveriges befolkning har problem med spel om pengar. Av dessa bedöms cirka en fjärdedel vara i behov av vård. Därutöver har ytterligare 4 procent risk att utveckla spelproblem.

[irp]

Aktuellt även i internationell forskning

Till Läkartidningen utvecklar Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende vid Lunds universitet, varför spelberoende är en aktuell diagnos just nu:

– Få personer i Sverige kan ha undgått den massiva marknadsföringen i medier, och flera speltyper är utformade så att de har hög beroendepotential. Det pågår både lagstiftande arbete och implementering för att förbättra situationen, men vi har bara kommit en liten bit på väg.

– Spelberoende har också lyfts fram i den internationella forskningen och blivit den första beteendeberoendedia­gnosen i DSM-5, fortsätter Carolina Widinghoff i intervjun.

[irp]

Diagnosen ingår i DSM-5

Problem med spel om pengar är enligt författarna redan ett känt folkhälsoproblem. Problemet kan förebyggas och även behandlas när riskspelande avancerar till beroende.

Diagnosen ingår numera som enda icke substansbetingade beroendesyndrom i den diagnostiska manualen DSM-5.

Artiklarna för fullständig läsning:

Läs ocksåKronofogden satsar knappt 650 000 kronor på forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning

Gå till Start