Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Statens bolagsportfölj 2018: Svenska Spel stod för största utdelningen

Under sommaren överlämnade Regeringen skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande (pdf, 123 sidor). Svenska Spel, som stod för den största utdelningen av alla företag i statens bolagsportfölj, räknas som ett av statens 22 bolag med “särskilt beslutade samhällsuppdrag”.

Varje år ska regeringen lämna en redogörelse för bolag med statligt ägande (1980/81:22, bet. 1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147). Syftet med rapporteringen är att beskriva statens bolagsägande och de värden som finns i sådana bolag.

I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden samt Stiftelsen Norrlandsfonden.

– Det statliga bolagsägandet i Sverige har tillkommit vid olika tidpunkter och av skilda skäl och det finns en stor variation bland deras verksamheter. Ledande och gemensamt för alla är dock att de ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende, beskriver Ibrahim Baylan, näringsminister och ansvarig minister för bolag med statligt ägande, i rapporten, under rubriken “En bolagsportfölj i framkant”.

Redogörelsen har under åren utvecklats i både form och innehåll – och i årets upplaga kan vi utläsa att Svenska Spel 2018 var ett av de mest lönsamma innehaven i statens bolagsportfölj.

Statens bolagsportfölj (2019 års redogörelse för företag med statligt ägande)

Svenska Spel stod för största utdelningen

I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Ökningen är i paritet med ökningen 2017-2018.

Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, Akademiska Hus, LKAB och Svenska Spel.

Av de 46 bolag som ingår i den statliga bolagsportföljen beslutades det om utdelning i drygt 20 bolag (22) för verksamhetsåret 2018. Totalt delar dessa bolag ut 19,9 miljarder kronor till staten.

Störst utdelning till staten (verksamhetsåret 2018):

  1. Svenska Spel (4 478 miljoner kronor)
  2. Telia Company (3 810 miljoner kronor)
  3. LKAB (3 164 miljoner kronor)
  4. Vattenfall (2 000 miljoner kronor)
  5. Akademiska Hus (1 663 miljoner kronor)

[irp]

Positiv värdeutveckling i sin helhet

Under 2018 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med cirka 60 miljarder kronor, eller knappt 11 procent, jämfört med föregående år.

– Sektorerna telekom och tjänster har haft en negativ utveckling sedan 2014. Värdeminskningen om totalt 30 miljarder kronor för dessa sektorer beror främst på börsutvecklingen för Telia Company och det faktum att värderingen av Svenska Spel sedan 2015 inkluderade ett antagande om indragning av undantaget från spel och bolagsskatt, går att utläsa från rapporten under avsnittet Värdeutveckling.

I skrivelsen görs, i samband med ovanstående, en notering om att intäkterna till statskassan från Svenska Spels verksamhet utgörs av både utdelning och skatt, i stället för som tidigare “bara” av utdelning.

– Sedan den 1 januari 2019 måste Svenska Spel betala både spel- och bolagsskatt. Intäkterna till statskassan från Svenska Spels verksamhet utgörs numera av både utdelning och skatt i stället för som tidigare endast av utdelning. Värderingstekniskt får dock bolaget en lägre värdering givet denna förändring, förklarar man.

Mer om statens bolagsägande finns i rapporten som du finner här:

Läs också: Skatteverket om spelskatt: “Skatteintäkterna har blivit väsentligt högre än beräknat”

Utvecklingen för statens bolagsportfölj.

Gå till Start