Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG:s utlandsspel granskat

Lotteriinspektionen kräver att ATG vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av internationellt spel. Myndigheten har tagit fram en lista på åtgärder för spelbolaget att ta tag i snarast.

– I samband med ett lopp på Östersunds travbana den 5 september 2014 mottog ATG tre vad från en samarbetspartner i USA om totalt cirka 19 miljoner kronor. Vadens storlek avvek avsevärt från förväntad omsättning, skriver myndigheten i ett pressutlåtande.

Med bakgrund i denna händelse valde Lotteriinspektionen att under hösten 2014 inleda en utredning av ATG:s internationella spel.

Brittiska experter kallades in

För att tillföra ett externt perspektiv till utredningen anlitades det brittiska konsultbolaget Sports Integrity Services.

– De tre vadens onormalt höga belopp var en konsekvens av att den mellanhand som hanterar överföringar mellan samarbetspartnern och ATG registrerat en felaktig valutakurs, menar Lotteriinspektionen. Vaden förvanskades därför vid konverteringen från dollar till kronor. Efter det inträffade har ATG och den utländska samarbetspartnern infört förbättrade rutiner för registrering av aktuell valutakurs, fortsätter man.

Utredningen har visat att ATG:s hantering av spel till och från utlandet i det stora hela inte skiljer sig från hur andra jämförbara spelbolag gör.

– Däremot har vissa brister identifierats som har påverkan på ATG:s kapacitet att hantera  incidenter och avvikelser av den aktuella typen, skriver myndigheten.

8 punkter på åtgärdslistan

Kontrollmyndigheten har mot bakgrund av identifierade brister krävt att ATG ska ta till följande åtgärder:

  • Förstärka kontrollen av vad och transaktioner som avviker från förväntade spelmönster.
  • Skärpa rutinerna för realtidsövervakning av oddsförändringar.
  • Upprätta en beslutsordning där det framgår vilka funktioner som har rätt att fatta beslut vid avvikande spelmönster.
  • Genomföra och dokumentera riskbedömningar av det internationella och inhemska spelet.
  • Vidta åtgärder för att möta och hantera identifierade risker.
  • Göra en översyn av registreringen av valutakurser.
  • Upprätta arbetsbeskrivningar för de roller som ansvarar för säkerhet i spelen.
  • Upprätta en rutin som beskriver de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa lämpligheten hos nya samarbetspartners.

Vidtagna åtgärder ska resultera i en större medvetenhet om och beredskap för att hantera risker förknippade med ATG:s produkter.

– En förstärkt övervakning av spelet, en tydligare ansvarsfördelning och tillräckliga mandat för ansvariga  personer ska leda till att ATG har förmåga att upptäcka och hantera situationer på ett bättre sätt än vad som var fallet i samband med tävlingarna i Östersund den 5 september, meddelar Lotteriinspektionen.

ATG har agerat med att förstärka kontrollen av vad genom införandet av beloppsgränser och larmfunktioner för avvikande transaktioner. Under 2015 ska resterande åtgärdspunkter genomföras för att uppnå en förstärkt realtidsövervakning av oddsförändringar och en högre säkerhet i spelen.

ATG:s utlandsspel granskat

Gå till Start