Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

LI: Mer än hälften av Svenska Spels reklam bröt mot reklamvillkoren

Lotteriinspektionen har granskat den marknadsföring som Svenska Spel genomfört under juli och november 2013. Den tillsynsaktivitet som rapporten avser syftar till att bedöma om Svenska Spel har uppfyllt de nya villkoren gällande marknadsföring i regeringsbesluten som började gälla i juni 2013.

Kartläggningen visar att bolaget bröt mot villkoren i över hälften av de granskade fallen, men att andelen av de granskade objekten som bröt mot villkoren var betydligt lägre i november (48 %) än i juli (88 %). Undersökningen visar dock på att det fortfarande finns brister och Lotteriinspektionen utövar fortsatt regelbunden tillsyn över Svenska Spels marknadsföring.

– När nya regler införs kan det förväntas att avvikelser från regelverket blir vanligare under en övergångsperiod. Ibland kan det också vara så att en del bestämmelser kan tolkas på olika sätt. Det tar tid innan en praxis utvecklas. En kontinuerlig dialog med tillsynsobjekten är därför viktig, uppger Jeanette Johannssen, avdelningschef på Lotteriinspektionen.

Rapporten i sin helhet, klicka här

Nyheten här hos LI.

Gå till Start