Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ska få 4 miljarder i sanktionsavgift – för brister i arbete mot penningtvätt

Swedbank har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det meddelade Finansinspektionen i mitten av april. Banken får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor.

Finansinspektionen (FI) grundar sitt beslut på resultatet av två parallella undersökningar av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS), som har genomförts av svenska och estniska Finantsinspektsioon.

– Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

– Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen, fortsätter Erik Thedéen.

Ingår i Finansinspektionens dagliga arbete att bevaka finansmarknaden

I Finansinspektionens uppdrag ingår att bidra till ett stabilt finansiellt system ”som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader”. De väl fungerade marknaderna ska tillgodose både hushålls och företags behov av finansiella tjänster, som till exempel att låna pengar eller genomföra olika typer av transaktioner (köp/sälj), samtidigt som det ska finnas ett stabilt konsumentskydd.

– Vi ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning, beskriver myndigheten.

Det senare ingår även till viss del i det uppdrag som Konsumentverket har.

”Stora brister i sin styrning och kontroll”

Den estniska motsvarigheten till Finansinspektionen, som heter Finantsinspektsioon, har utfärdat ett föreläggande som innebär att Swedbank AS måste vidta åtgärder för att förbättra sina system för att motverka penningtvättsrisker. Detta då de nuvarande inte uppfyller kraven i penningtvättsregelverken.

– En brottsutredning i Estland kommer att fastställa om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har förekommit, meddelade myndigheten för ett par veckor sedan.

Den svenska undersökningen slår fast att Swedbank AB har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna.

– Banken har haft otillräcklig riskmedvetenhet och även otillräckliga processer, rutiner och kontrollsystem när det gäller att hantera riskerna för penningtvätt. Den baltiska verksamheten har även saknat tillräckliga resurser för att motverka penningtvätt, beskriver Finansinspektionen i sin information till marknaden.

Myndigheterna: Banken har känt till misstänkt penningtvätt

Undersökningen visar att Swedbank AB har haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Banken har dock inte, trots flera interna och externa rapporter som har varnat för brister i de baltiska dotterbolagen och risker för penningtvätt, vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder.

Finansinspektionen har också upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från myndigheten som i efterhand visar på det allvarliga läget. Detta ska även den estniska tillsynsmyndigheten ha funnit i sin undersökning.

Den svenska myndigheten har även undersökt hur Swedbank AB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Undersökningen visar att banken har haft brister i sin riskklassificering av kunder och i sin övervakning av transaktioner.

– Finansinspektionens slutsats blir därför att banken inte har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken i sin svenska verksamhet, fastställer myndigheten.

Får sanktionsavgift på 4 miljarder kronor

Utifrån en sammantagen bedömning av båda utredningarna har Finansinspektionen beslutat att Swedbank AB ska få en varning och en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor.

FI och Finantsinspektsioon bedömer att sanktionen och föreläggandet inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder. Banken är välkapitaliserad och har en god likviditetstäckningsgrad.

Den estniska undersökningen visar att det estniska dotterbolaget har haft allvarliga brister i sitt kontrollsystem för att motverka penningtvätt och att banken inte har lyckats leva upp till kraven i penningtvättsregelverken.

– Swedbank har inte investerat tillräckligt i förebyggande åtgärder för att motverka penningtvättsrisker, säger Kilvar Kessler, ordförande för Finantsinspektsioon. Bankkoncernen fattade beslut som tillät affärer med högriskkunder utan att ha tillräckliga system och kontroller på plats och utan fullständig kunskap om vilka penningtvättsrisker som dessa kunder innebar.

Finantsinspektsioon har därför utfärdat ett föreläggande som ålägger Swedbank AS att vidta omfattande åtgärder för att ordentligt förstå och motverka de risker som banken tidigare har haft och nu står inför.

Ställer högre krav på arbete mot penningtvätt

Swedbank AS måste också se över och ändra de organisatoriska förutsättningarna för att kunna hantera dessa risker mer effektivt. Banken måste ändra sitt arbete när det gäller att förstå sina kunders aktiviteter och sina rutiner för rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen samt rapportering av operationella risker till Finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon har hittat flera exempel på hur den estniska dotterbanken har undanhållit information som skulle ha visat på de allvarliga problem som funnits i banken.

Frågan om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har ägt rum i banken utreds för närvarande av den estniska åklagarmyndigheten. Som i många andra länder kan man inte bli dömd två gånger för samma brott i Estland. Därför avslutade Finantsinspektsioon delar av sin undersökning av Swedbank AS i november 2019 så att åklagare kunde fortsätta med brottsutredningen.

Swedbank accepterar myndigheternas beslut

Under mars månad gick banken ut med ett pressmeddelande där man gav sin syn på händelserna och de beslut som fattats av svenska och estniska myndigheter.

– Swedbank har brustit i hanteringen av kundernas, ägarnas och samhällets förtroende. Det är besvärande och mycket allvarligt, säger Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson.

– De brister finansinspektionerna påtalar kommer att hanteras och åtgärdas utan dröjsmål, i den mån de inte redan har åtgärdats.

Swedbank meddelade även att det sedan i höstas pågår ”ett omfattande program för att stärka bankens åtgärder mot penningtvätt” för att ”komma till rätta med de brister som har identifierats”.

Vid årsskiftet 2019/2020 omfattade programmet 152 initiativ, av vilka 67 var genomförda. I takt med att fakta klarläggs, utökas antalet initiativ och aktiviteter för att åtgärda de konstaterade bristerna. Den absoluta merparten av initiativen ska vara genomförda under 2020, enligt banken.

– Även om mycket arbete fortfarande återstår börjar nu ett nytt kapitel i bankens historia. Här och nu med dagens akuta situation så tar vi vårt samhällsansvar och finns där för våra kunder; de många företagen och hushållen, säger Jens Henriksson.

Spelinspektionen är en av 16 myndigheter som samverkar i arbetet mot penningtvätt, framförallt då med fokus på penningtvätt kopplat till spel om pengar.

Gå till Start