Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Kammarrätten: Främjandeförbudet strider inte mot EU-rätten

Kammarrätten i Jönköping har avlagt domar i mål som berör Aftonbladet och Expressens främjande av utländska spelbolag (annonsering) och Lotteriinspektionens vitesföreläggande av reklamen. Kvällstidningarnas överklaganden avslås.

Överklagandet gäller Förvaltningsrätten i Linköpings dom från den 29 november 2016. Saken gäller vitesföreläggande enligt lotterilagen (1994:1000).

Enligt föreläggandet ska vitet utgå med 45 000 kr för varje dag som länkarna påträffats på webbsidan, efter det datum beslutet vunnit laga kraft. Kvällstidningarna överklagade vitesföreläggandet till förvaltningsrätten som då avslog överklagandet.

Aftonbladet och Expressen yrkar att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och upphäver Lotteriinspektionens beslut samt fastställer att det inte får tillämpas. Lotteriinspektionen motsätter sig detta.

Den sista augusti klubbade Kammarrätten sin ståndpunkt i frågan och ger Lotteriinspektionen rätt.

[irp]

“Vitesföreläggandet är förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen”

Under avsnittet “Skälen för Kammarrättens avgörande” sammanfattas beslutet enligt följande (med samma formuleringar även i fallet med Expressen):

– Kammarrätten har funnit att vitesföreläggandet är förenligt med YGL (yttrandefrihetsgrundlagen, reds anm.) samt att främjandeförbudet inte strider mot EU-rätten. Kammarrätten har även funnit att Lotteriinspektionen haft skäl att ingripa mot Aftonbladet och att det aktuella vitesföreläggandet är förenligt med viteslagen.

Man fortsätter:

– Lotteriinspektionen har således haft fog för att förelägga Aftonbladet att på dess webbsida med underdomäner upphöra med publicering av länkar som länkar till utom landet anordnade lotterier. Överklagandet ska därför avslås.

Vidare anser Kammarrätten bland annat att vitesbeloppet är “väl avvägt och utgör ett proportionerligt ingripande”.

Uppdatering måndag eftermiddag med citat från Lotteriinspektionen:

– Det är positivt att kammarrätten tar ställning mot främjande av lotterier som saknar tillstånd i Sverige. Vi förutsätter att alla som bryter mot främjandeförbudet genom att länka till utländska spelsajter nu upphör med detta, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Förre hösten beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd rörande de vitesförelägganden som Nyheter 24 och Clear Channel fått av Lotteriinspektionen.

Gå till Start