Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ändringar i socialtjänstlagen ska underlätta arbetet mot spelmissbruk

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk.

De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

– Vi ser att spelmissbruk fortsatt är ett stort problem som behöver jämställas med annan missbruksproblematik. Därför behöver vi skärpa upp lagstiftningen så att socialnämnderna får ett ansvar för att också jobba mot spelmissbruk, säger folkhälsominister Gabriel Wikström till DN.

Ytterligare ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.

Fyra huvudpunkter i förslaget:

  • Spelmissbruk ska jämställas med övriga missbruk i lagstiftning
  • Kommunernas socialnämnder ska få uttalat ansvar enligt lag att jobba förebyggande och motverka spelmissbruk
  • Socialnämnderna får även ett särskilt ansvar för barn i familjer med spelmissbruk
  • Kommuner och landsting ska sluta överenskommelser i frågan.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Du kan ta del av hela förslaget här.

Gå till Start