Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska storspelare har spelat med rabatt via estniskt spelbolag

ATG hade i januari 2014 rätt att stoppa allt spel från det estländska spelbolaget AS Totalisaator. Det beslutet meddelade i går skiljedomstolen vid Stockholms Handelskammare.

– En seger för rättvisan, beskriver ATG:s vd Hans Skarpöth beskedet. Vi har bevisat att AS Totalisaator har rekryterat svenska storspelare som kunder, och att kundrabatter betalats ut. I båda fall klara avtalsbrott, berättar han.

”Misstankar fanns att det vinnande systemet var svenskt”

Den 11 januari 2014 stoppade ATG allt spel från AS Totalisaator till ATGs pooler. Beslutet föranleddes av ett vinnande system, inlämnat hos det estniska spelbolaget till V75-omgången på Axevalla den 28 december 2013, som gav 22,8 miljoner kronor.

– Misstankar fanns att det vinnande systemet var svenskt och därmed skulle det finnas skäl till avtalsbrott då AS Totalisaator inte får marknadsföra spel på ATG:s spelprodukter utanför Estland, säger Hans Skarplöth.

Medarbetare från ATGs säkerhetsavdelning genomförde i januari samma år en audit (revision) hos AS Totalisaator i Tallinn och fann där uppgifter som ytterligare stärkte misstankarna om avtalsbrott.

– I deras kundbas hittade vi svenskar som alla var storspelare. Dessa kunder hade fått rabatter på sina spel och låg bakom 80 procent av bolagets omsättning på ATGs spelprodukter. En omsättning som femdubblades under 2013. Under auditen uppgav AS Totalisaator att dessa rabatter gavs för att storspelarna annars inte skulle spela via AS Totalisaator, förklarar ATG:s vd.

Storspelare använde JokerBet för Jokersystem

Det framkom även att AS Totalisaators omsättningsökning skedde samtidigt med AS Totalisaators lansering av spelverktyget JokerBet.

JokerBet är en applikation för att ta emot filspel, där alla kunder hänvisades till att använda den svenska programvaran Jokersystemet för att skapa sina filer. Det var anledningen till att det i praktiken bara fanns svenska kunder som spelade filspel.

AS Totalisaator har trots alla rykten och misstankar om rabatter och annan förmånlig behandling av utländska storspelare samt andra marknadsföringsåtgärder mot sådana spelare, påstått att storspelarna valde att spela via AS Totalisaator enbart på grund av anknytning till estnisk travsport och inte av någon annan anledning.

AS Totalisaator meddelade i september i fjol att man beslutat att anmäla ATG till skiljedomstolen vid Stockholms Handelskammare. Under processen framhöll AS Totalisaator att man inte ansåg sig behöva följa ATGs vadhållningsbestämmelser som gäller för alla internationella partners som spelar in i ATGs pooler och vilka förbjuder alla former av rabatter och förmånlig behandling av kunder.

Tre huvudfrågor enligt ATG

I början av juni hölls förhandlingarna i skiljedomstolen och i torsdags kom alltså skiljenämndens beslut.

– ATG has been entitled to suspend its services under the Agreement from 11 January 2014 to the day of the award, skriver skiljenämnden i beslutet.

Skiljenämnden finner också att ATG skulle ha gett AS Totalisaator intrycket att ATG inte skulle fortsätta samarbetet om det inte träffades ett nytt avtal.

Tvisten har enligt ATG handlat om tre stora viktiga sakfrågor:

  1. Har AS Totalisaator marknadsfört sig mot svenska storspelare?
  2. Har AS Totalisaator använt sig av kundrabatter?
  3. Måste AS Totalisaator följa ATGs vadhållningsbestämmelser?

Hans Skarplöth fortsätter:

– Skiljenämnden har svarat med ett rungande ”JA!” på alla tre frågorna. Att skiljenämnden därefter finner att vi skulle begått ett avtalsbrott i ett senare skede av processen genom att ge AS Totalisaator intrycket av att vi inte skulle fortsätta samarbetet om det inte träffades ett nytt avtal håller jag inte med om.

Förtegen om nästa steg

Vad som blir nästa steg i ärendet vill inte Hans Skarplöth spekulera om i nuläget.

– Jag kan bara konstatera att AS Totalisaator inte anser att de behöver följa våra vadhållningsbestämmelser, en inställning som försvårar om vi ska ha en gemensam framtid.

Han avslutar:

– Jag vill poängtera att vi inte är på jakt efter de svenska spelare som spelat hos AS Totalisaator. Det är AS Totalisaator som vi anser har gjort fel genom att värva och marknadsföra sig mot dessa svenska spelare. Med detta sagt så vädjar jag åter igen till de svenska spelare som eventuellt har fått erbjudande om rabatter från utländska partners till ATG att höra av sig till oss. Får vi konkreta bevis så tvekar jag inte att ge mig in i en ny domstolsförhandling. Lika villkor ska gälla för alla våra kunder.

”Estlands-affären” – detta har hänt (ATG:s beskrivning)

1 november 2006

Avtal skrivs mellan AB Trav och Galopp (ATG) och AS Totalisaator, Estland. AS Totalisaators kunder ges möjlighet att spela in till ATGs pooler. Avtalet tydliggör bland annat att AS Totalisaator måste följa de svenska vadhållningsbestämmelserna/svenska regler och att bolaget inte får marknadsföra sig utanför Estland. Avtalet innehåller inget uttryckligt förbud mot kundrabatter, så kallade rakebacks, i sig.

2012

Avtalet förlängs till 31 december 2015.

December 2012

Det kommer till ATGs kännedom att AS Totalisaator marknadsför sig mot finska kunder för att få dessa att spela in till ATGs pooler. ATG meddelar AS Totalisaator att detta inte är tillåtet och att samtliga utländska kunder måste plockas bort från kunddatabasen.

Maj 2013

I samband med ett möte mellan representanter för bolagen så påtalar ATG att kundrabatter inte är tillåtna.

28 december 2013

Ett system inlämnat hos AS Totalisaator vinner totalt 22,8 miljoner kronor på V75. ATG inleder en undersökning och kan konstatera att det vinnande systemet inte har brutit mot gällande regler för robotspel och systembegränsningar, varvid vinsten betalades ut.

Nyårshelgen 2013/2014

ATG blir kontaktade av uppgiftslämnare som hävdar att det är svenskar som stått för det vinnande systemet från AS Totalisaator samt att dessa kunder erhåller kundrabatter från det estniska bolaget.

8 januari 2014

ATG underrättar AS Totalisaator om att ATG anser att AS Totalisaator har begått avtalsbrott. Detta eftersom marknadsför sig mot utländska spelare.

9 januari 2014

I ett mejl till ATG bekräftar AS Totalisaator att de har svenska kunder/ storspelare som via spelverktyget JokerBet, som lanserades 2013, spelar in till de svenska poolerna. AS Totalisaator förnekar att bolaget vidtagit några åtgärder för att marknadsföra sig mot svenska spelare och förklarar de svenska kundernas användning av JokerBet med att de svenska kunderna ska lära estniska kunder att använda JokerBet. AS Totalisaator förnekar också förekomsten av någon form av kundrabatter.

10 januari 2014

ATG meddelar att bolaget från och med den 11 januari stoppar allt spel från AS Totalisaator. Man inleder en undersökning om eventuellt avtalsbrott.

20 januari 2014

Medarbetare från ATGs säkerhetsavdelning genomför en så kallad audit (revision) hos AS Totalisaator i Tallinn. Vid revisionen konstateras dels att kunder erhållit tolv procent i rabatt på sina spel, dels att ytterligare kunder – samtliga svenska storspelare – har fått rabatter, i förtäckt form, som utbetalats till spelarnas konton.

Medarbetare till AS Totalisaator, förklarar under revisionen att de utländska spelarna är så kallade ”Hajar” (storkunder, ATGs anmärkning). Man menar att de måste få rabatter för att de annars inte spelar hos AS Totalisaator utan via någon annan”.

27 januari 2014

Förbud mot kundrabatter införs i ATGs vadhållningsbestämmelser som träder i kraft per den 27 januari. AS Totalisaator underrättas några dagar senare om att rabatter i alla dess former är förbjudna.

Våren 2014

ATG meddelar AS Totalisaator att man under auditen funnit bevis på att bolaget har brutit mot avtalet. Detta då de haft svenska kunder och ha marknadsfört sig mot dessa kunder utanför Estlands gränser.

AS Totalisaator har också gett rabatter vilket utgör en otillåten uppmuntran. Det är inte tillåtet enligt ATGs vadhållningsbestämmelser oavsett om dessa riktas mot utländska eller estniska spelare. ATG kräver att AS Totalisaator upphör med kundrabatter och att de svenska kunderna tas bort från kunddatabasen för att samarbetet ska kunna återupptas.

Förhandlingar om ett nytt avtal mellan parterna inleds. Avtalet ska undanröja möjligheterna att ge rabatter samt att uppmuntra spel från utländska spelare. AS Totalisaator ställer sig inledningsvis positivt till att återuppta samarbetet men i slutet av perioden, när villkoren för att återuppta samarbetet klargjorts lämnar AS Totalisaator plötsligt förhandlingarna utan att lämna någon förklaring. Senare i juni meddelar AS Totalisaator i ett mejl till ATG att man planerar att anmäla ATG till Stockholms Handelskammares skiljedomstol.

18 september 2014

I ett pressmeddelande meddelar AS Totalisaator att bolaget anmäler ATG till Stockholms Handelskammares skiljedomstol.

Juni 2015

Förhandlingar hålls i Stockholms Handelskammares skiljedomstol. ATG gör i förhandlingarna gällande att AS Totalisaator har brutit mot avtalet. Detta genom att marknadsföra sig mot svenska och utländska kunder och att man även erbjudit kundrabatter. Det har även funnits annan förmånlig behandling i strid med vadhållningsbestämmelserna. AS Totalisaator hävdar att bolaget inte behöver följa de svenska vadhållningsbestämmelserna då bestämmelserna inte skulle vara svenska regler och inte skulle ha upprättats och utfärdats av en statlig myndighet.

2 juli 2015

Skiljenämnden meddelar sin dom och ger ATG rätt i beslutet den 14 januari 2014 då allt spel stoppades från AS Totalisaator.

Gå till Start