Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Främjandeförbudet prövat i domstol

Den 1 april i år beslutade Lotteriinspektionen att förelägga Nyheter 24 AB (Nyheter 24) vid vite att på webbplatsen nyheter24.se med underdomäner upphöra med marknadsföring som länkar till utom landet anordnade lotterier.

Vitet ska utgå med 100 000 kronor om ovan beskrivna verksamhet påträffas på webbsidan efter det datum beslutet vunnit laga kraft. Som skäl for beslutet angavs bland annat att Nyheter 24 främjar deltagande i utom landet anordnade lotterier genom att länka till spelbolag som saknar tillstånd för att verka på den svenska spelmarknaden. Därmed föreligger brott mot lotterilagens bestämmelser om främjandeförbud.

Nyheter 24 överklagade beslutet och yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva detsamma. Som grund för sin talan anförde Nyheter 24 i korthet att 38 § lotterilagen står i strid med EU-rätten. Lotteriinspektionen yrkade att överklagandet skulle avslås.

I dom den 16 december konstaterar förvaltningsrätten att Lotteriinspektionen haft fog för att vitesförelägga Nyheter 24 och avslår överklagandet.

Förvaltningsrättens bedömning och domstol

I domen skriver förvaltningsrätten att frågan om den svenska lotterilagstiftningens förenlighet med EU-rätten har prövats av HFD i två avgöranden. HFD har i dessa avgöranden funnit att lotterilagstiftningen är förenlig med EU-rätten.

Förvaltningsrätten anser inte att det i förevarande mål har framkommit några omständigheter som föranleder skäl att frångå HFD:s praxis. Det saknas därför anledning att, av gemenskapsrättsliga skäl, vägra tillämpning av 38 § lotterilagen.

Förvaltningsrätten finner mot bakgrund härav, samt med beaktande av att det av utredningen i målet framgår att Nyheter 24 genom en banner samt flera annonser på sin hemsida har marknadsfört ett lotteri som anordnats utomlands, att Lotteriinspektionen har haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska därför avslås.

Domen kan komma att överklagas.

Gå till Start