Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Utredning ska se över Lotterilagen

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredare som bl.a. ska lämna förslag på hur sanktionerna för det s.k. främjandeförbudet i lotterilagen kan bli effektivare.

Främjandeförbudet syftar bl.a. till att förhindra att spelanordnare utan svenskt tillstånd marknadsför sig i Sverige. Trots bestämmelsen förekommer en omfattande annonsering för anordnare utan svenska tillstånd i tv, dagspress, radio och genom elektronisk kommunikation. Högsta Domstolen har prövat regleringen av sanktionerna till lotterilagen och kommit fram till att utformningen av sanktionerna var diskriminerande. Den som främjar ett utländskt lotteri kan i vissa fall komma att straffas strängare än om det hade gällt ett otillåtet svenskt lotteri. Därför behöver lagen i den delen ses över.

Vissa typer av beslut på lotteriområdet är förenade med viten. Utredaren får också i uppdrag att överväga ett system med vitesförelägganden som ska gälla omedelbart.

Uppdraget ska slutredovisas den 30 november 2014.

Läs mer här.

Gå till Start